08 CÔNG TY CON TRỰC TIẾP

CÔNG TY TNHH
FPT DIGITAL

CÔNG TY TNHH
FPT SMART CLOUD

CÔNG TY TNHH
PHẦN MỀM FPT

CÔNG TY TNHH
FPT IS

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG FPT

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT

CÔNG TY TNHH
GIÁO DỤC FPT

CÔNG TY TNHH
ĐẦU TƯ FPT

02 CÔNG TY LIÊN KẾT TRỰC TIẾP

CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT

CÔNG TY CỔ PHẦN
SYNNEX FPT

Tại ngày

FPT

volume