• Hội đồng quản trị
  • Ban Kiểm soát
  • Ban Điều hành và đội ngũ giám đốc nghiệp vụ
  • Ban Điều hành công ty thành viên

Hội đồng quản trị

slider
ÔNG

TRƯƠNG GIA BÌNH

Chủ tịch Hội đồng quản trị

slider
ÔNG

BÙI QUANG NGỌC

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

slider
ÔNG

ĐỖ CAO BẢO

Ủy viên Hội đồng Quản trị

slider
ÔNG

JEAN-CHARLES BELLIOL

Ủy viên Hội đồng quản trị độc lập

slider
ÔNG

HAMPAPUR RANGADORE BINOD

Ủy viên Hội đồng Quản trị độc lập 

slider
ÔNG

HIROSHI YOKOTSUKA

Ủy viên Hội đồng quản trị độc lập

slider

TRẦN THỊ HỒNG LĨNH

Ủy viên Hội đồng quản trị

Ban Kiểm soát

slider
ÔNG

NGUYỄN VIỆT THẮNG

Trưởng Ban Kiểm Soát

slider
ÔNG

NGUYỄN KHẢI HOÀN

Ủy Viên Ban Kiểm Soát

slider

DƯƠNG THÙY DƯƠNG

Ủy viên Ban Kiểm soát

Ban Điều hành và đội ngũ giám đốc nghiệp vụ

slider
ÔNG

NGUYỄN VĂN KHOA

Tổng Giám đốc FPT

slider
ÔNG

NGUYỄN THẾ PHƯƠNG

Phó Tổng Giám đốc kiêm CFO FPT
Chủ tịch Công ty TNHH FPT Smart Cloud

slider
ÔNG

PHẠM MINH TUẤN

Phó Tổng Giám đốc FPT
Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phần mềm FPT

slider
ÔNG

HOÀNG HỮU CHIẾN

Kế toán trưởng

slider
ÔNG

VŨ ANH TÚ

Giám đốc Công nghệ FPT

slider
ÔNG

NGUYỄN XUÂN VIỆT

Giám đốc Công nghệ thông tin FPT

slider
ÔNG

CHU QUANG HUY

Giám đốc Nhân sự FPT

slider
ÔNG

VÕ ĐẶNG PHÁT

Giám đốc Marketing -  Truyền thông FPT

slider

PHẠM THỊ QUỲNH VI

Giám đốc Chất lượng FPT

Ban Điều hành công ty thành viên

slider

CHU THỊ THANH HÀ

Chủ tịch Công ty TNHH Phần mềm FPT

slider
ÔNG

PHẠM MINH TUẤN

Phó Tổng Giám đốc FPT
Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phần mềm FPT

slider
ÔNG

HOÀNG VIỆT ANH

Chủ tịch Công ty Cổ phần Viễn thông FPT
Chủ tịch Công ty TNHH FPT Digital

slider
ÔNG

NGUYỄN HOÀNG LINH

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông FPT

slider
ÔNG

TRẦN ĐĂNG HOÀ

Chủ tịch Công ty TNHH FPT IS

slider
ÔNG

NGUYỄN HOÀNG MINH

Tổng Giám đốc Công ty TNHH FPT IS

slider
ÔNG

LÊ TRƯỜNG TÙNG

Chủ tịch Đại học FPT

slider
ÔNG

HOÀNG NAM TIẾN

Phó Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT

slider
ÔNG

NGUYỄN KHẮC THÀNH

Hiệu trưởng Trường Đại học FPT

slider

NGUYỄN THỊ HẢI

Chủ tịch Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT

slider
ÔNG

NGÔ MẠNH CƯỜNG

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT

slider
ÔNG

NGUYỄN THẾ PHƯƠNG

Phó Tổng Giám đốc kiêm CFO FPT
Chủ tịch Công ty TNHH FPT Smart Cloud

slider
ÔNG

LÊ HỒNG VIỆT

Tổng Giám đốc Công ty TNHH FPT Smart Cloud

slider
ÔNG

TRẦN HUY BẢO GIANG

Tổng Giám đốc Công ty TNHH FPT Digital

Tại ngày

FPT

volume