"Tôn, Đổi, Đồng - Chí, Gương, Sáng" được xem là một phần không thể thiếu kiến tạo nên bộ GEN của FPT, là Tinh thần FPT, là sức mạnh thúc đẩy lãnh đạo, CBNV của Tập đoàn không ngừng nỗ lực, sáng tạo vì lợi ích chung của cộng đồng, khách hàng, cổ đông và các bên liên quan khác.

01. TÔN TRỌNG

 • Không phân biệt vị trí cao thấp, quan hệ thân sơ.

 • Chấp nhận mọi người như họ vốn có.

 • Tạo điều kiện tối đa để các thành viên được là chính mình.

02. ĐỔI MỚI

 • Không ngừng học hỏi.

 • Nỗ lực dẫn đầu công nghệ mới, sản phẩm mới.

 • Tiếp thu các phương thức quản trị/kinh doanh mới.

03. ĐỒNG ĐỘI

 • Đồng tâm, Tập thể và Chân tình.

 • Chung một mục tiêu chung "vì sự thành công của khách hàng và sự phát triển trường tồn của công ty".

04. CHÍ CÔNG

 • Nền tảng quan trọng nhất để lãnh đạo xây dựng niềm tin trong nhân viên.

05. GƯƠNG MẪU

 • Lãnh đạo phải là người thể hiện rõ nét nhất về Tinh thần FPT.

06. SÁNG SUỐT

 • Tầm nhìn xa và tính quyết đoán.

Tại ngày

FPT

volume