"Tôn, Đổi, Đồng - Chí, Gương, Sáng" được xem là một phần không thể thiếu kiến tạo nên bộ GEN của FPT, là Tinh thần FPT, là sức mạnh thúc đẩy lãnh đạo, CBNV của Tập đoàn không ngừng nỗ lực, sáng tạo vì lợi ích chung của cộng đồng, khách hàng, cổ đông và các bên liên quan khác.

01. TÔN TRỌNG

FPT chấp nhận mọi người như họ vốn có, không phân biệt vị trí cao thấp, quan hệ thân sơ. Mỗi thành viên được tạo điều kiện tối đa để phát triển tài năng và được là chính mình.

02. ĐỔI MỚI

Mọi thành viên được tạo điều kiện tốt nhất để học tập suốt đời, đồng thời, FPT cũng tiếp thu phương thức quản trị/ kinh doanh mới và luôn nỗ lực, chủ động đầu tư nghiên cứu phát triển, ban hành các chính sách thúc đẩy đổi mới, sáng tạo để dẫn đầu về công nghệ, sản phẩm, giải pháp, dịch vụ.

03. ĐỒNG ĐỘI

Là sự tôn trọng, tình bằng hữu, sự đoàn kết. FPT như một đại gia đình, yêu thương, che chở, bảo vệ lẫn nhau. Người FPT ở bất cứ vị trí nào đều thấm nhuần tinh thần đồng cam cộng khổ, sát cánh vì mục tiêu chung.

04. CHÍ CÔNG

Mọi quyết định không thiên vị, không phụ thuộc thân sơ. Quyền lợi của FPT được đặt lên trên quyền lợi cá nhân.

05. GƯƠNG MẪU

Mỗi lãnh đạo FPT phải là người thể hiện rõ nét nhất về Tinh thần FPT, giá trị của ba chữ “Tôn trọng - Đổi mới - Đồng đội”.

06. SÁNG SUỐT

FPT luôn yêu cầu người lãnh đạo phải có tầm nhìn xa và tính quyết đoán.

Tại ngày

FPT

volume