Kết quả kinh doanh theo quý

Kết quả kinh doanh năm 2023

Bản PDF

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán 
 

Bản PDF

Thông cáo báo chí

2024, FPT đặt mục tiêu tăng trưởng 17,5% về doanh thu và 18,2% về lợi nhuận