Kết quả kinh doanh theo quý

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2024

Bản PDF

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán 
 

Bản PDF

Thông cáo báo chí

FPT kết nối giới CNTT Việt Nam gặp và học hỏi kinh nghiệm từ huyền thoại CNTT Ấn Độ