Kết quả kinh doanh theo quý

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2024

Bản PDF

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2024 
 

Bản PDF

Thông cáo báo chí

FPT ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng tương ứng 21,4% và 19,8% so với cùng kỳ