Tại ngày

FPT

volume

  • Báo cáo thường niên

  • Báo cáo tài chính

  • Báo cáo kết quả kinh doanh

  • Báo cáo ESG

Quý II/2024
Cập nhật: 18/07/2024
Quý I/2024
Cập nhật: 22/04/2024
Quý IV/2022
Cập nhật: 16/01/2023
Quý III/2022
Cập nhật: 19/10/2023
Quý II/2022
Cập nhật: 19/07/2022
Quý I/2022
Cập nhật: 20/04/2022
Quý 4/2021
Cập nhật: 20/01/2022
Quý III/2021
Cập nhật: 21/10/2021
Quý II/2021
Cập nhật: 20/07/2021
Quý I/2021
Cập nhật: 23/04/2021
Quý IV/2020
Cập nhật: 25/01/2021
Quý III/2020
Cập nhật: 20/10/2020
Quý II/2020
Cập nhật: 17/07/2020
Quý I/2020
Cập nhật: 17/04/2020
Quý IV/2019
Cập nhật: 21/01/2020
Quý III/2019
Cập nhật: 18/10/2019
Quý II/2019
Cập nhật: 23/07/2019
Quý I/2019
Cập nhật: 17/04/2019
Quý IV/2018
Cập nhật: 30/01/2019
Quý III/2018
Cập nhật: 18/10/2018
Quý II/2018
Cập nhật: 20/07/2018
Quý I/2018
Cập nhật: 26/04/2018
Quý IV/2017
Cập nhật: 30/01/2018
Quý III/2017
Cập nhật: 24/10/2017
Quý II/2017
Cập nhật: 24/07/2017
Quý I/2017
Cập nhật: 20/04/2017
Quý IV/2016
Cập nhật: 25/01/2017
Quý III/2016
Cập nhật: 24/10/2016
Quý II/2016
Cập nhật: 22/07/2016
Quý I/2016
Cập nhật: 29/04/2016